Kominictví Nágl Jan

Bezpečné provozování spalinových cest na prvním místě.

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.


  146/2007 Sb.

  NAŘÍZENÍ VLÁDY

  ze dne 30. května 2007

  o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
  stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

  Změna: 476/2009 Sb.

  Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
  ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
  ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č.
  385/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

  § 1

  Předmět úpravy

  (1)  Toto  nařízení^1)  zapracovává příslušné předpisy Evropských
  společenství^2)  a  upravuje specifické emisní limity a podmínky
  provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále
  jen "spalovací zdroje").

  (2) Toto nařízení se nevztahuje na spalovací zdroje

  a) v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování
  nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací
  pece nebo pece pro tepelné zpracování,

  b)  pro  dodatečné  spalování, určené k čištění odpadních plynů
  spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací zdroje,

  c) pro regeneraci katalyzátorů,

  d) pro zpracování sulfanu na síru,

  e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu,

  f) pro otop koksárenských baterií,

  g) určené výhradně pro spalování odpadů,

  h) ohřívačů větru vysokých pecí,

  i) plynových turbín umístěných na těžebních plošinách.

  § 2

  Základní pojmy

  Pro účely tohoto nařízení se rozumí

  a) stupněm odsíření poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího
  zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu, které
  bylo do spalovacího zdroje přivedeno a ve stejném časovém úseku
  spáleno,

  b) biomasou produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti z rostlinného
  materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze
  použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále
  uvedený odpad použitý jako palivo:

  1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,

  2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije
  vyrobené teplo,

  3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z
  buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se
  využije,

  4. korkový odpad,

  5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat
  halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření
  látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především
  dřevné odpady tohoto typu pocházející z odpadů ze stavebnictví a z
  demolic,

  c) zdrojem ke spalování více druhů paliv spalovací zdroj, v němž se
  mohou současně nebo střídavě spalovat dva nebo více druhů paliv,

  d)  plynovou turbínou jakýkoli rotační stroj, který transformuje
  kinetickou energii na mechanickou práci, jehož součástí je především
  kompresor, zařízení, ve kterém se oxiduje palivo k ohřevu pracovního
  média, a turbína.

  § 3

  Emisní limity a podmínky jejich plnění

  (1) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7
  zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu pro oxid
  siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu
  A přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké
  spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, stanovené v závislosti na
  jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a
  tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu B přílohy č. 1 k tomuto
  nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54
  odst. 6 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu
  zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou
  stanoveny v bodu C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

  (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na plynové turbíny, jsou-li
  zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona. Pro
  tyto plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na
  objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

  (3) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje stanovené pro oxid
  uhelnatý jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

  (4) Emisní limity pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy
  dusíku a oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54
  odst. 6 zákona se považují za splněné, pokud žádný platný denní průměr
  nepřesáhne hodnoty emisních limitů uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k
  tomuto nařízení a zároveň 95 % platných hodinových průměrů nebo všechny
  platné půlhodinové průměry nepřesáhnou 200 % hodnoty emisních limitů
  uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.

  (5) U zvláště velkých spalovacích zdrojů, kde vzhledem k vlastnostem
  paliva není možné splnit emisní limity pro oxid siřičitý uvedené v
  příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí spalovací zdroj plnit alespoň
  stupeň odsíření stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Požadované
  stupně odsíření se považují za splněné, pokud vyhodnocení provedených
  měření prokáže, že všechny střední hodnoty stupně odsíření za daný
  kalendářní měsíc dosáhly požadovaného stupně.

  (6) Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje stanovené v
  závislosti na jmenovitém tepelném výkonu zdroje pro oxid siřičitý,
  oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky, organické látky a oxid uhelnatý
  jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Pro stacionární
  pístové spalovací motory jsou emisní limity stanoveny od 0,2 MW
  jmenovitého tepelného výkonu v závislosti na jejich jmenovitém tepelném
  příkonu. Pro plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti
  na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

  (7) Pro zdroje ke spalování více druhů paliv se hodnoty emisních limitů
  stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za
  spalování více druhů paliv není považována stabilizace hoření.

  § 4

  Podmínky  pro  provoz spalovacích zdrojů spalujících dřevotřísku,
  překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo

  Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo,
  které nesmějí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké
  kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových
  úprav, lze spalovat pouze ve zvláště velkém nebo velkém spalovacím
  zdroji. V místě, kde tato paliva vznikají jako vedlejší produkt výroby,
  je  lze  spalovat  také ve středním spalovacím zdroji vybaveném
  automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího
  procesu. Na tento střední spalovací zdroj se v takovém případě vztahují
  podmínky provozu pro velký spalovací zdroj.

  § 5

  Podmínky provozu malých spalovacích zdrojů

  Malý spalovací zdroj musí být provozován s požadovanou účinností
  spalování  paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve
  spalinách stanovenými v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

  § 6

  Přechodná ustanovení

  (1) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 a 8 zákona,
  spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 400 MW a
  vyšší a které nebudou do 31. prosince 2015 v provozu více než 2000
  hodin ročně a od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně,
  přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let,
  platí pro oxid siřičitý emisní limit 800 mg . m-3.

  (2) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 a 8 zákona,
  spalující tuhá paliva s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 %,
  které byly v provozu nejméně 12 měsíců do 1. ledna 2001, platí do 1.
  ledna 2018 pro oxidy dusíku emisní limit 1200 mg . m-3.

  (3) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona,
  spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 500 MW a
  vyšší a které nebudou od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin
  ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5
  let, platí pro oxidy dusíku emisní limit 450 mg . m-3.

  § 7

  Zrušovací ustanovení

  Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
  podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
  ovzduší, se zrušuje.

  § 8

  Účinnost

  Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

  Předseda vlády:

  Ing. Topolánek v. r.

  Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:

  RNDr. Bursík v. r.

  Příloha 1

  EMISNÍ LIMITY PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID SIŘIČITÝ
  (SO2), OXIDY DUSÍKU (NOx) A TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (TZL)

  A. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7
  zákona, s výjimkou plynových turbín

  1. Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na jednotlivé spalovací
  zdroje podle jejich jmenovitého tepelného výkonu.

  2. Od 1. ledna 2008 musí, zároveň s povinností uvedenou v bodě 1,
  spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona plnit plán snížení emisí u
  spalovacího zdroje jako součást Národního programu snižování emisí
  tuhých  znečišťujících  látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku ze
  stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů podle § 54
  odst. 7 zákona. Součástí tohoto programu jsou orgánem ochrany ovzduší
  stanovené emisní stropy, které vycházejí z limitů uvedených pod
  písmenem B.

  3. Pro tuhá paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu
  kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k
  referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.

  4. Nelze - li při spalování tuzemského paliva ve fluidních kotlích
  dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být
  koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty.
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Druh paliva a   Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu vztažené nanormální
topeniště     stavové podmínky a suchý
          plyn [mg.m-3]
------------------ ------------------------------------------------------------------------

             < 50 MW       50 - 300 MW        > 300 MW
          ------------------------------------------------------------------------
          SO2  NOx   TZL  SO2  NOx   TZL   SO2   NOx  TZL

------------------ ------------------------------------------------------------------------
Tuhé palivo ve   800  400   100  500  400   50   500   400   50
fluidním
topeništi
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Tuhé palivo ve   2500  1100   150  1700  1100   100   500   1100  100
výtavném
topeništi
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Tuhé palivo v   2500  650   150  1700  650   100   500   650  100
ostatních
topeništích^1)
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Kapalné palivo   1700  450 50/100^2) 1700  450  50/100^2) 500   450  50/100^2)
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Plynné palivo    35 200/300^3)  50  35 200/300^3)  50   35  200/300^3)   50
obecně
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Plynné palivo    900 200/300^3)  50  900 200/300^3)  50   800 200/300^3)   50
mimo paliv z
VDS^4) a
koksárenský plyn
------------------ ------------------------------------------------------------------------
Zkapalněný plyn   35   300   50  35  300   50   35   300   50
------------------ ------------------------------------------------------------------------

  Poznámky:

  1) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory,
  jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s
  využitím prvků fluidní techniky.

  2) Platí pro jednotlivé spalovací zdroje spalovacího zdroje s tepelným
  příkonem < 500 MW, spalující kapalná paliva s obsahem popela vyšším než
  0,06 %.

  3) Při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí.

  4) VDS = veřejné distribuční sítě

  B. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8
  zákona, s výjimkou plynových turbín

  1. Hodnoty emisních limitů se pro spalovací zdroje, na něž bylo
  stavební povolení vydáno od 1. července 1987 do 31. prosince 2002,
  vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého spalovacího
  zdroje.

  2. Pro tuhá paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu
  kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k
  referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Druh paliva a  Emisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažené na normální stavové podmínky a
topeniště                     suchý plyn [mg.m-3]
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------

         50 - 100 MW     > 100 - 300 MW        > 30 D - 500 MW     > 500 MW
        ------------------------------------------------------------------------------- ------------
        SO2  NOx  TZL   SO2    NOx   TZL   SO2    NOxTZL  SO2   NOx   TZL

--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Tuhé palivo  500  400  50   500    400   50    500    400 50  400  400    50
ve fluidním       200^1)
topeništi
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Tuhé palivo  2000  600  100  2000-    600   100 1200-400 s  600100  400  500    50
ve výtavném            1200 s          lineárním       200^1)
topeništi             lineárním         poklesem^2)
                 poklesem^2)
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Tuhé palivo v 2000  600  100  2000-    600   100 1200-400 s  600100  400  500    50
ostatních             1200 s          lineárním       200^1)
topeništích^3)           lineárním         poklesem^2)
                 poklesem^2)
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Kapalné    1700  450  50^4)   1700    450  50^4) 1700-400 s  450 50^4) 400   400   50
palivo                           lineárním
                              poklesem^5)
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Plynné palivo 35  200   5    35    200   5    35    2005   35   200   5
obecně       300^6)           300^6)           300^6)

--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Plynná paliva 800  300  5    800    300   5    800    3005  800   200   5
ze zplyňování
zbytků po
rafinaci
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Vysokopecní  800  300  10   800    300   10    800    300 10  800   200   10
plyn
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Koksárenský  800  300  50   800    300   50    800    300 50  800   200   50
plyn a plyny
z OP^7)
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------
Zkapalněný   5  300  5    5     300   5    5    300 5   5    200   5
plyn
--------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------

  Poznámky:

  1) Platí od 1. ledna 2016.

  2) EL = 2400 - 4P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg.m-3].

  3) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory,
  jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s
  využitím prvků fluidní techniky.

  4) Pro zdroje s tepelným příkonem < 500 MW, spalující kapalná paliva s
  obsahem popela vyšším než 0,06 %, platí emisní limit 100 mg.m-3.

  5) EL = 3650 - 6,5P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit
  [mg.m-3]

  6) Propan, butan nebo jejich směsi.

  7) Plyny vznikající v ocelářském průmyslu, které lze využít jinde.

  C. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6
  zákona

  1. Hodnoty emisních limitů pro spalovací zdroje, na než bylo stavební
  povolení vydáno od 1. ledna 2003, se vztahují k celkovému tepelnému
  příkonu zvláště velkého spalovacího zdroje.

  2. Kromě emisních limitů stanovených pro plynové turbíny jsou pro tuhá
  paliva emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro
  kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu
  obsahu kyslíku 3 %.

  3.  Hodnota  emisního limitu oxidu dusnatého a oxidu dusičitého
  vyjádřených jako oxid dusičitý při spalování plynných paliv v plynových
  turbinách vyjádřeného limitní hmotnostní koncentrací oxidu dusičitého v
  suchých spalinách s 15% kyslíku vztažená na normální stavové podmínky a
  suchý plyn je 75 mg/m3 v následujících případech:

  - plynové turbíny využívané pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny
  s celkovou účinností vyšší než 75%

  - plynové turbíny ve zdrojích s kombinovaným cyklem s roční průměrnou
  celkovou elektrickou účinností vyšší než 55%;

  - plynové turbíny pro mechanický pohon (plynové turbíny pohánějící
  kompresory rozvodné sítě dodávek plynu veřejnosti)

  Pro plynové turbíny, které nespadají do žádné ze shora uvedených
  kategorií, ale které mají účinnost větší než 35% (na základě podmínek
  Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO), je emisní limit oxidu
  dusičitého (obsah kyslíku 15%) vztažený na normální stavové podmínky a
  suchý plyn 50 mg/m3 (35% v těch případech, kdy je emisní limit vyjádřen
  procenty a určen na základě podmínek ISO).
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
         Emisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažené na normální stavové
Druh paliva               podmínky a suchý plyn [mg.m-3]

       ------------------------------------------------------------------------------- ---------
        50 - 100 MW     > 100 - 300 MW      > 300 - 500 MW   > 500 MW
       ------------------------------------------------------------------------------- ---------

       SO2 NOx  TZL    SO2     NOx  TZL  SO2  NOx  TZLSO2  NOx   TZL

------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Biomasa   200 400  50    200     300   30  200  200   30200  200   30
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Tuhé palivo 500 400  50    200     200   30  200  200   30200  200   30
ve fluidním
topeništi
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Ostatní tuhá 850 400  50    200     200   30  200  200   30200  200   30
paliva
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Kapalné   850 400^1) 50   400-200 s   200^1)  30  200  200^1)  30  200 200^1)   30
palivo      120^2)     lineárním   120^2)        120^2)    120^2)
                poklesem^3)
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Plynné    35 200^1) 5     35     200^1)  5  35  200^1)  5  35 200^1)   5
palivo      120^2)            120^2)        120^2)    120^2)
obecně
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Zemní plyn  35 150^1) 5     35     150^1)  5  35  100^1)  5  35 100^1)   5
         50^2)            50^2)        50^2)
         50^2)
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Koksárenský 400 200^1) 30    400     200^1)  30  400  200^1)  30  400 200^1)   30
plyn a plyny   120^2)            120^2)        120^2)    120^2)
z OP^4)
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Vysokopecní 200 200^1) 10    200     200^1)  10  200  200^1)  10  200 200^1)   10
plyn       120^2)            120^2)        120^2)    120^2)
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------
Zkapalněný  5  200^2) 5     5     200^1)  5   5  200^1)  5  5 200^1)   5
plyn                     50^2)        50^2)   50^2)
------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------

  Poznámky:

  1) Nevztahuje se na plynové turbíny.

  2) Vztahuje se pouze na zdroje s jedinou plynovou turbínou s jmenovitým
  tepelným příkonem > = 50 MW a na provozní stavy, při kterých je
  překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Tyto limity se
  nevztahují  na plynové turbíny určené pro použití v mimořádných
  případech, jsou-li v provozu méně než 500 hodin za rok. Provozovatel
  každoročně předkládá krajskému úřadu a inspekci průkaznou informaci o
  využité provozní době. V případě spalování kapalných paliv se stanovený
  emisní limit vztahuje jen na plynové turbíny spalující lehké a střední
  frakce zpracování ropy.

  3) EL = 500 - P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg.m-3].

  4) Plyny vznikající v ocelářském průmyslu, které lze využít jinde.

  Příloha 2

  EMISNÍ LIMITY PRO OXID UHELNATÝ (CO) PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE

--------------------------------- -----------------------------------
  Druh paliva a topeniště    Emisní limity   Referenční
                   vztažené na   obsah kyslíku
                  normální stavové    (%)
                  podmínky a suchý
                  plyn (mg.m-3)
--------------------------------- -----------------------------------
Tuhé palivo              250/400^1)       6
--------------------------------- -----------------------------------
Kapalné palivo              175        3
--------------------------------- -----------------------------------
Plynné palivo a zkapalněný plyn     100       3/15^2)
--------------------------------- -----------------------------------

  Poznámky:

  1) Emisní limit 400 mg.m-3 se vztahuje na jednotlivé spalovací zdroje o
  jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW, které jsou na základě § 4
  odst. 6 zákona kategorizovány jako zvláště velké spalovací zdroje. Tato
  výjimka se nevztahuje na spalovací zdroje s fluidním topeništěm.

  2) Referenční obsah kyslíku 15 % platí pro plynové turbíny.

  Příloha 3

  STUPNĚ ODSÍŘENÍ

  I. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst.
  8
-----------------------------------------------------------------
Jmenovitý tepelný příkon        Stupeň odsíření [%]
[MW]
-----------------------------------------------------------------
    = < 100              60
> 100 až do 300 včetně           75
> 300 až do 500 včetně           90
> 500                   94
-----------------------------------------------------------------

  II. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst.
  6
-----------------------------------------------------------------
Jmenovitý tepelný příkon [MW]        Stupeň odsíření^1) [%]

      = < 300             92
       > 300             95^2)
-----------------------------------------------------------------

  Poznámky:

  1) Zdroj, který dosahuje hodnoty emisního limitu 300 mg.m3 pro oxid
  siřičitý s referenčním obsahem kyslíku 6 %, vztaženo na normální
  stavové podmínky a suchý plyn, je vyjmut z povinnosti plnit předepsaný
  stupeň odsíření.

  2) Současně platí požadavek emisního limitu 400 mg/m3 s 6 % kyslíku,
  vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn.

  Příloha 4

  EMISNÍ LIMITY PRO VELKÉ A STŘEDNÍ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID SIŘIČITÝ
  (SO2), OXIDY DUSÍKU (NOx,VYJÁDŘENÉ JAKO NO2) TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY
  (TZL) A OXID UHELNATÝ (CO), PŘÍPADNĚ ORGANICKÉ LÁTKY VYJÁDŘENÉ JAKO
  SUMA ORGANICKÉHO UHLÍKU (SUMA C)

  1.

  Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje podle druhu
  spalovaného paliva a druhu topeniště

  1.1. Emisní limity při spalování tuhých paliv a tuhých paliv s obsahem
  syntetických pojiv jsou vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 %, při
  spalování biomasy 11 %, při spalování kapalných a plynných paliv při
  referenčním obsahu kyslíku 3 %.

  1.2. Hodnoty emisních limitů pro každý jednotlivý zdroj se vztahují k
  tepelnému výkonu velkého nebo středního spalovacího zdroje.

  1.3. Stupeň odsiřování 75 %, nelze-li při spalování tuzemského paliva
  ve fluidních kotlích dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku
  aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty.

  1.4. Emisní limity fluidních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem
  nižším než 5 MWt jsou stejné jako emisní limity klasických kotlů v
  závislosti na druhu spalovaného paliva.
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
   Druh paliva     Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu spalovacího zdroje
   a topeniště            vztažené na normální stavové podmínky
                         a suchý plyn [mg.m-3]
            ---------------------------------------------------------------------------
                0,2 - 1 MW        >1 - 5 MW> 5 - 50 MW
            ---------------------------------------------------------------------------
             SO2   NOx  TZL  CO  SO2  NOx TZL  CO  SO2 NOx  TZL  CO
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Tuhé palivo ve      2500  650  250  650  2500  650 250  650  800 400  100  250
fluidním topeništi
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Tuhé palivo ve      2500  1100  250  650  2500 1100 250  650 2500 1100 150  400
výtavném topeništi
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Tuhé palivo       2500  650  250  650  2500  650 250  650 2500 650  150  400
v ostatních
topeništích^1)
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Biomasa         2500  650  250  650  2500  650 250  650 2500 650  250  650
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Kapalné palivo      ^2)   500  100  175  ^2)  500 100  175 1700  450  100  175
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Plynné palivo obecně   35   200  -  100  35  200  -  100  35 200  -  100
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Plynné palivo mimo    900   200  50  100  900  200  50  100  900 200  50  100
veřejné distribuční
sítě
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Propan, butan a jejich  35   300  50  100  35  300  50  100  35 300  50  100
směsi
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------
Paliva uvedená v § 4   2500  650  150  300  2500  650 150  300 2500 650  150  300
odst. 1
----------------------- ---------------------------------------------------------------------------

  Poznámky:

  1) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory,
  jejich kombinace s fluidními ohništi nebo tyto kotle s využitím prvků
  fluidní techniky.

  2) Obsah síry v kapalných palivech nesmí překročit limitní hodnoty
  obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu
  paliv z hlediska ochrany ovzduší.

  2.

  Emisní limity pro stacionární pístové spalovací motory

  A.

  Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž
  stavba či přestavba byla zahájena před 17. květnem 2006

------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------
  Druh     Druh paliva          Emisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn
 pístového                     (pro TZL a suma C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m-3], při referenčním obsahu kyslíku 5 %
 spalovacího          ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------
  motoru                0,2 - 1 MW > 1 - 5 MW                    > 5 MW
                ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------
                SO2  NOx  TZL  suma C  CO   SO2   NOx   TZL  suma C^1)   CO    SO2        NOx   TZL   suma C^1)  CO
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------
Zážehové   Kapalné palivo   ^2)  500  130   -   650   ^2)500   130    150    650   ^2)    500   130    150    650
(Ottovy)   ----------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------
motory    Zemní plyn a    ^2)  500   -   -   650   ^2)500    -    150    650   ^2)    500    -    150    650
       degazační plyn
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------
       Plynné palivo   ^2)  1000  130   -   1300  ^2)   1000   130    150   1300   ^2)    500   130    150    650
       obecně
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------
Vznětové   Kapalné palivo   ^2)  4000  130   -   650   ^2)   4000   130    150    650   ^2)    2000   130    150    650
(Dieselovy)  ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------
motory    Zemní plyn a    ^2)  4000  130   -   650   ^2)   4000   130    150    650   ^2)    2000   130    150    650
       degazační plyn^3)
       ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------
       Plynné palivo   ^2)  4000  130   -   1300  ^2)   4000   130    -    1300   ^2)    2000   130    -    650
       obecně
------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------

  Poznámky

  1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při
  hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h.

  2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném
  právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska
  ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 %
  hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí
  obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60
  mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu.

  3) Se vstřikovacím zapalováním.

  B.

  Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž
  stavba či přestavba byla zahájena po 17. květnu 2006
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------
  Druh    Druh paliva         Emisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn
 pístového                    (pro TZL a suma C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m-3], při referenčním obsahu kyslíku 5 %
 spalovacího
  motoru           ------------------------------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------
                     0,2 - 1 MW > 1 - 5 MW                     > 5 MW
                ------------------------------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------
                SO2 NOx  TZL   suma C^1) CO  SO2   NOx   TZL   suma C^1)   CO    SO2    NOx    TZL  suma C^1)  CO

---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------
Zážehové   Kapalné palivo  ^2) 500  130   -   650   ^2)   500   130    150    650    ^2)    500    130    150   650
(Ottovy)   -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------
motory    Zemní plyn a   ^2) 500  -    -   650   ^2)   500   -    150    650    ^2)    500     -    150   650
       degazační plyn
       -------------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- --------------------------------
       Plynné palivo   ^2) 1000 130   -   1300  ^2)   500   130    150    1300    ^2)    500    130    150   650
       obecně
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------
Vznětové   Kapalné palivo  ^2) 4000 130   -   650   ^2)   500/6004) 130    150    650    ^2)    500/600^4) 130    150   650
(Dieselovy)
motory    -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------
       Zemní plyn a   ^2) 4000 130   -   650   ^2)   500   130    150    650    ^2)    500    130    150   650
       degazační
       plyn^3)
       -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------
       Plynné palivo   ^2) 4000 130   -   1300  ^2)   500   130    -    1300    ^2)    500    130    -    650
       obecně
---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -----------------------------------------------

  Poznámky:

  1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při
  hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h.

  2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném
  právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska
  ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 %
  hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí
  obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60
  mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu.

  3) Se vstřikovacím zapalováním.

  4) Emisní limit pro NOx 600 mg.m-3 platí pro těžký topný olej.

  3.

  Emisní limity pro spalovací zdroje - teplovzdušné přímotopné zdroje pro
  vytápění

  3.1. Přímotopným teplovzdušným přímotopným zdrojem pro vytápění se
  rozumí systémy, v jejichž zdrojích dochází k přímému styku plamene se
  vzduchem, resp. k míchání horkých spalin s ohřívaným vzduchem, jehož
  část současně slouží jako zdroj kyslíku pro spálení paliva. Zdrojem
  znečištění ovzduší se rozumí soubor všech teplovzdušných přímotopných
  zdrojů, které mohou být svedeny do jednoho výduchu dle § 4 odst. 7
  zákona.

  3.2. V teplovzdušných přímotopných zdrojích pro vytápění se, dle druhu
  paliva určeného výrobcem spalovacího zdroje, smějí spalovat jen zemní
  plyn a dále propan, butan nebo jejich směsi a nebo bezolovnatá kapalná
  paliva s obsahem síry do 0,05 % hmotnostních, a to v souladu s
  technickými podmínkami stanovenými výrobcem spalovacího zdroje.

  3.3. Emisní limity pro teplovzdušné přímotopné zdroje pro vytápění
  odpovídají emisním limitům stanoveným pro velké a střední spalovací
  zdroje v bodě 1 této přílohy, avšak jsou vztaženy na normální stavové
  podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17 % a jsou
  stanoveny podle kategorie spalovacího zdroje.

  4.

  Emisní limity pro konfigurace spalovacích zdrojů - plynových turbín
  integrovaných s kotli a podmínky jejich stanovení

  4.1. Je-li za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel bez přitápění
  nebo s přitápěním stejným palivem do výše 20 % tepelného příkonu
  plynové turbíny, platí pro tuto konfiguraci stejné emisní limity a
  referenční podmínky jejich stanovení jako pro plynové turbíny v příloze
  č. 5.

  4.2. V případě, že je za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel s
  přitápěním jiným palivem nebo jeho tepelný příkon při použití stejného
  paliva překračuje tepelný příkon plynové turbíny, stanoví se emisní
  limit a referenční obsah kyslíku váženým průměrem limitních hodnot
  stanovených v příloze č. 5 a limitních hodnot stanovených v bodě č. 1
  této  přílohy, podle podílů tepelného příkonu plynové turbíny a
  přitápěcího kotle.

  4.3. Tepelný příkon zdroje je stanoven výpočtem z výhřevnosti a
  množství spalovaného paliva. K tomu účelu se použije hodnota minimální
  výhřevnosti paliva, deklarovaná jeho výrobcem. Není-li udána, stanoví
  se jako součet výhřevností složek paliva, jejichž průměrný obsah
  stanoví akreditovaná laboratoř rozborem používaného paliva.#

  Příloha 5

  EMISNÍ LIMITY PRO PLYNOVÉ TURBÍNY

  Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na plynové turbíny, které
  jsou zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona a
  na plynové turbíny, které jsou velkými a středními zdroji
-------------------------------------------------------------
Objemový  Emisní limit v mg/m3 vztažený na normální
tok spalin stavové podmínky a suchý plyn při referenčním
[m3/h]   obsahu kyslíku 15 %
-------------------------------------------------------------
         TZL    SO2    NOx     CO
-------------------------------------------------------------

 < 60 000  100^1)    1700    350     100/6503)

 = > 60 000  50^2)    1700    300     100/6503)
-------------------------------------------------------------

  Poznámky:

  1) Při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných
  distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z
  veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře
  podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při všech provozních
  stavech 4. stupeň.

  2) Při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných
  distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z
  veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře
  podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při trvalém provozu
  2. stupeň zčernání a při najíždění 3. stupeň.

  3) Emisní limit 650 mg.m-3 platí pro plynové turbíny provozované méně
  než 100 hodin za rok.

  Příloha 6

  EMISNÍ LIMITY PRO ZDROJE KE SPALOVÁNÍ VÍCE DRUHŮ PALIV

  1. U zdroje používajícího současně dva nebo více druhů paliv se stanoví
  hodnoty emisních limitů takto:

  a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému
  jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na jmenovitém
  tepelném příkonu zdroje,

  b) za druhé určením vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů
  paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí
  tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem
  tepelných příkonů dodaných všemi palivy,

  c) za třetí se vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva sečtou.

  2. U zdroje spalujícího více druhů paliv, ve kterých se používají
  zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy
  paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na ustanovení bodu 1
  předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu
  zdroje činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných
  příkonů dodaných všemi palivy, alespoň 50 %.

  Je-li podíl směrodatného paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota
  emisního  limitu  na  základě poměrného podílu tepelného příkonu
  zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech
  paliv takto:

  a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému
  jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na
  jmenovitém tepelném příkonu zdroje,

  b) za druhé se vypočte hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo
  (palivo s nejvyšší hodnotou emisního limitu a v případě dvou druhů
  paliv se stejnou hodnotou emisního limitu, palivo s vyšším tepelným
  příkonem); tato hodnota se získá vynásobením hodnoty emisního limitu
  příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota emisního
  limitu paliva s nejnižší hodnotou emisního limitu,

  c) za třetí se určí vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá
  paliva, které se získají vynásobením vypočtené hodnoty emisního limitu
  paliva tepelným příkonem směrodatného paliva, a další jednotlivé
  hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem dodaným každým
  palivem a výsledek násobení se podělí součtem tepelných příkonů
  dodaných všemi palivy,

  d) za čtvrté se vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva
  sečtou.

  3. Jako alternativu k bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty
  emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou kombinaci
  paliv):

  a) pro zdroje uvedené do provozu před 27. listopadem 2003 včetně v
  průměru 1000 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie.

  b) pro zdroje uvedené do provozu po 27. listopadu 2003 v průměru 600
  mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie s výjimkou plynových
  turbín.

  4. Použití jiných druhů paliv při najíždění a stabilizaci zdroje se
  nepovažuje za spalování více druhů paliv.

  Příloha 7

  ÚČINNOST SPALOVÁNÍ PALIV A PŘÍPUSTNÁ KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO VE
  SPALINÁCH U MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ

  1. Limitní hodnoty účinnosti spalování

  1.1. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje
  spalující kapalná a plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah
--------------- --------------------------------------------------------------------
Jmenovitý    Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího
tepelný výkon                 zdroje
[kW]
--------------- --------------------------------------------------------------------
        do 31.12.1982  od 01.01.1983 do 31.12.1989   od 01.01.1990
--------------- --------------------------------------------------------------------
  11 - 50    86 %          87 %           89 %
  > 50      87 %          88 %           90 %
--------------- --------------------------------------------------------------------

  Poznámka: Tyto limitní hodnoty platí pro malé spalovací zdroje - kotle.

  1.2. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje
  spalující tuhá paliva pro uvedený výkonový rozsah
--------------- ---------------------------------------------------------------------------
Jmenovitý    Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje
tepelný výkon
[kW]
--------------- ---------------------------------------------------------------------------
          do 31.12.1982   od 01.01.1983 do 31.12.1989    od 01.1.1990
--------------- ---------------------------------------------------------------------------
  15 - 50     68 %           70 %            72 %
  > 50      72 %           73 %            74 %
--------------- ---------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Povolená tolerance chyby měřením je 2 %.


  2. Limitní hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého

  Každý malý spalovací zdroj (kotel) musí spalovat palivo stanovené
  výrobcem spalovacího zdroje tak, aby vypočtená koncentrace COref ve
  spalinách nepřekročila maximální povolené množství podle následující
  tabulky.
---------------------------- ------------------------------------
 Druh paliva    Výkon  Max. povolené    Referenční
          [kW]   množství      obsah kyslíku
               COref [mg.m-3]   [%]
---------------------------- ------------------------------------
Tuhá paliva    > 15     5.000       6
obecně

Dřevo       > 15     5.000       11

Kapalná paliva   > 11     1.000       3

Plynná paliva   > 11      500       3
---------------------------- ------------------------------------

Hodnota koncentrace COref se vypočítá z následujícího vztahu:

                     21 - O2
 ref COref = COměř  x  1,25 x  -----------------
                     21 - O2

COref    množství CO - referenční (přepočtené na
      referenční obsah O2)
COměř    množství CO - měřené (naměřené množství CO ve
      spalinách)
O2 ref   množství O2  - referenční
O2 měř   množství O2  - měřené (naměřené množství O2 ve
      spalinách)
1,25    hustota CO (g/l)

  1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah se použije na
  právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem
  Evropských společenství.

  2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října
  2000 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z
  velkých spalovacích zařízení.

  3) Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu
  paliv z hlediska ochrany ovzduší.